Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Marijn Driesen

Artikel 1        Definities

 1. Marijn Driesen, gevestigd te Oldenzaal en ingeschreven onder KvK-nummer 69067376, wordt aangeduid als Marijn Driesen.
 2. De wederpartij wordt aangeduid als klant.
 3. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst op grond waarvan Marijn Driesen tegen betaling werkzaamheden voor klant verricht en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

Artikel 2        Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, facturen, werkzaamheden en alle gesloten overeenkomsten waarop Marijn Driesen deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Marijn Driesen is gerechtigd de algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen indien zij dit nodig acht. In een dergelijk geval zal zij een nieuwe versie van de algemene voorwaarden toezenden. Indien de nieuwe versie een ingrijpende wijziging bevat die nadelige gevolgen heeft voor klant, heeft klant het recht om de overeenkomst te ontbinden.
 3. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Wanneer één of meerdere bepalingen geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigbaar, blijven de overige bepalingen wel van toepassing.

Artikel 3        Offertes

 1. Wanneer er in de offerte geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de offerte na 14 kalenderdagen.
 2. De offerte dient schriftelijk te worden bevestigd.
 3. Met acceptatie van de offerte wordt ook akkoord gegaan met de algemene voorwaarden.
 4. Marijn Driesen kan niet worden gehouden aan de offerte wanneer klant kon begrijpen dat de offerte of een deel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 5. Werkzaamheden buiten de offerte om worden aangemerkt als meerwerk. Deze worden alleen uitgevoerd na overleg met klant en worden op basis van het door Marijn Driesen gebruikelijk gehanteerde uurtarief gefactureerd.

Artikel 4        Tarieven en betalingen

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen anders overeenkomen.
 2. De vermelde tarieven in de offerte zijn exclusief btw. Eventuele bijkomende kosten zoals kosten voor gewenste software en add-ons komen voor rekening van klant.
 3. Indien er geen (maand)pakketprijs is opgenomen, wordt de prijs berekend op basis van het gebruikelijke uurtarief van Marijn Driesen. Voorafgaand aan de uitvoering van de werkzaamheden maakt Marijn Driesen een schatting van de benodigd aantal uren. Aan deze schatting kunnen echter geen rechten worden ontleend. De daadwerkelijk gemaakte uren worden in rekening gebracht.
 4. Indien Marijn Driesen op projectbasis werkt, worden tarieven gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil en worden op maat gemaakt voor het project van klant, afhankelijk van de duur van het project en de aard van de werkzaamheden.
 5. Klant heeft tevens de mogelijkheid om een strippenkaart aan te schaffen. De strippenkaart dient vooraf te worden betaald en is tot 3 maanden na uitgiftedatum geldig. Uren zullen in overleg en naar redelijkheid worden ingepland. De niet gebruikte uren komen na de in dit lid gestelde termijn te vervallen.
 6. Marijn Driesen heeft het recht om haar tarieven te verhogen indien omstandigheden dit vergen. Wanneer zij dit doet binnen 3 maanden na het aangaan van de overeenkomst, heeft de particuliere klant recht op ontbinding van de overeenkomst.
 7. Tenzij anders overeengekomen, wordt maandelijks gefactureerd. Marijn Driesen is gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten tot (een volgende) betaling is voldaan.
 8. Facturen dienen binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum te worden voldaan, tenzij op de factuur een andere termijn staat aangegeven of partijen hier schriftelijk andere afspraken over hebben gemaakt.
 9. Indien klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van de factuur, is klant van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente wordt berekend vanaf het moment dat klant in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 10. Nadat er een ingebrekestelling is verstuurd en klant in verzuim is in de nakoming van haar verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor rekening van klant.
 11. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling zijn de vorderingen van Marijn Driesen op klant onmiddellijk opeisbaar. Eventueel reeds verleende licenties komen onmiddellijk te vervallen.

Artikel 5        Informatieverstrekking

 1. Klant stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig beschikbaar.
 2. Klant staat ervoor in dat alle informatie juist, volledig en betrouwbaar is, ook wanneer de informatie van een derde komt.
 3. Marijn Driesen zal alle verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen.
 4. Indien klant de informatie niet op tijd verstrekt en de opdracht hierdoor vertraging oploopt waardoor extra kosten ontstaan, komt dit voor rekening van klant.
 5. Klant vrijwaart Marijn Driesen van elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan de afspraken opgenomen in dit artikel.

Artikel 6        Uitvoering van de overeenkomst

 1. Marijn Driesen voert de opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. Zij is niet verantwoordelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat klant beoogde.
 2. Marijn Driesen neemt enkel het maken en beheer van content uit handen. Zij kan nimmer worden ingezet voor het behalen van harde sales, beoogde omzet of overige targets. Dit is tevens van toepassing op funnels. Marijn Driesen is enkel verantwoordelijk voor de techniek, maar het resultaat is afhankelijk van meerdere factoren, waar Marijn Driesen geen invloed op uit kan oefenen.
 3. Klant dient de benodigde bevoegdheden noodzakelijk voor de uitvoering van de opdracht aan Marijn Driesen te overhandigen.
 4. Indien er een deadline is verbonden aan de opdracht, is het aan Marijn Driesen om te bepalen of de deadline haalbaar is.
 5. Marijn Driesen werkt vanaf eigen locatie, tenzij partijen anders overeenkomen.
 6. Marijn Driesen maakt bij de uitoefening van haar werkzaamheden gebruik van haar eigen materialen.
 7. Marijn Driesen zal geen opdrachten uitoefenen die in strijd zijn met de wet of haar professionaliteit.

Marijn Driesen is gerechtigd derden in te schakelen bij de uitvoering van haar werkzaamheden

Artikel 7        Wijziging en annulering

 1. Indien partijen tijdens de uitvoering van de overeenkomst aanpassingen wensen, wordt daarvoor een nieuwe offerte opgemaakt.
 2. Marijn Driesen is bevoegd om de overeenkomst te beëindigen wanneer nieuwe feiten of omstandigheden ontstaan, waardoor er sprake is van een verstoring van de vertrouwensrelatie. Marijn Driesen is in een dergelijk geval niet gehouden tot een schadevergoeding.
 3. Wanneer onvoorziene omstandigheden zich voordoen en Marijn Driesen hierdoor verhinderd is de opdracht uit te voeren, kan Marijn Driesen de overeenkomst onderbreken of verplaatsen. Van onvoorziene omstandigheden is onder meer sprake in geval van ziekte en omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot materialen, welke voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nodig zijn.
 4. Indien Marijn Driesen verhinderd is de opdracht uit te voeren, zal zij zich inspannen om de werkzaamheden te verplaatsen naar een ander moment of zorgen voor gelijkwaardige vervanging. Indien niet tot een passende oplossing gekomen kan worden, heeft klant recht op ontbinding van de overeenkomst.
 5. Annulering door klant is enkel schriftelijk mogelijk. Klant kan tot 14 kalenderdagen na het sluiten van de overeenkomst kosteloos ontbinden, tenzij de volledige werkzaamheden binnen de eerdergenoemde 14 kalenderdagen zijn uitgevoerd of de overeenkomst b2b is aangegaan.
 6. Buiten de wettelijke bedenktijd gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:
 • Voorafgaand aan de uitvoering van de overeenkomst:
  • Bij annulering tussen de 14 en 7 kalenderdagen voor aanvang van de opdracht wordt 10% van het overeengekomen bedrag in rekening gebracht.
  • Bij annulering binnen 7 kalenderdagen voor aanvang van de opdracht wordt 25% van het overeengekomen bedrag in rekening gebracht.
 1. Bij tussentijdse annulering worden de tot dan toe gemaakte kosten en gewerkte uren onmiddellijk opeisbaar, eventueel vermeerderd met een percentage van 25% van de ingeplande, maar niet gebruikte uren.
 1. Voor pakketten geldt een opzegtermijn van ten minste 1 kalendermaand. De werkzaamheden die na de opzegtermijn nog niet zijn voltooid worden terug overgedragen aan klant.
 2. Eventuele gemaakte kosten voor derden kunnen door Marijn Driesen worden doorberekend aan klant.
 3. Het is niet mogelijk aangeschafte digitale producten, zoals e-books, te ruilen en/of retourneren. Door bestelling en betaling van de digitale producten krijgt klant direct toegang tot de aankoop. Klant stemt er uitdrukkelijk mee in dat zij hierdoor afstand doet van het recht gebruik te maken van de bedenktijd en het recht de overeenkomst te herroepen. 
 4. Annuleringsvoorwaarden betreffende het VA-Pakket zijn in het volgende artikel te vinden.

 

Artikel 8         VA-Pakket

 1. Het VA-Pakket bestaat uit vijf online coachingsgesprekken en twee e-books. Klant komt de mogelijkheid toe na het doorlopen van het volledige pakket, losse sessies bij te boeken. In dit geval zal een nieuwe overeenkomst tot stand komen.
 • Na betaling ontvangt klant een Calendly link om de eerste sessie in te plannen.
 1. Coachingsgesprekken duren 60 minuten. In een gesprek wordt één onderwerp besproken. Daarnaast heeft klant de mogelijkheid vragen te stellen.
 2. Het VA-Pakket geeft geen garantie op resultaten. Marijn Driesen deelt vanuit haar eigen ervaring en adviseert klant. Klant is zelf verantwoordelijk voor het opvolgen van het advies.
 3. Klant is zich ervan bewust dat resultaten niet direct zichtbaar zullen zijn en afhankelijk zijn van andere factoren, zoals de inzet van de klant.
 4. Gesprekken vinden online plaatst. Klant is zelf verantwoordelijk voor het hebben van een goede internetverbinding en de juiste software.
 5. Het is klant niet toegestaan gesprekken op te nemen. Indien gewenst kan Marijn Driesen om een opname worden gevraagd. Deze opname mag niet worden gepubliceerd.
 6. Klant is zelf verantwoordelijk voor het inplannen van de coachingssessies binnen de overeengekomen termijn. Sessies die niet binnen de overeengekomen termijn zijn ingepland, komen te vervallen, tenzij anders overeengekomen.
 7. Bij annulering binnen 14 kalenderdagen voor aanvang van een eerste sessie, is Marijn Driesen gerechtigd 20% van het overeengekomen bedrag in rekening te brengen.
 8. Indien klant een traject tussentijds wenst te beëindigen, is klant gehouden de tot dan toe verbruikte sessies, vermeerderd met 20% van de nog openstaande sessies te voldoen, tenzij anders overeengekomen.
 9. Een losse sessie, al dan niet binnen een pakket, kan tot 24 uur voorafgaand aan de sessie kosteloos worden verzet. Bij het verzetten binnen 24 uur, of het verstek laten gaan, wordt 20% van de sessie extra in rekening gebracht.
 10. Wanneer klant te laat komt voor een coachingssessie, wordt de verstreken tijd niet ingehaald. Indien klant meer dan 15 minuten te laat komt, komt de sessie te vervallen.

Artikel 9        Overmacht

 1. In geval van overmacht kunnen partijen de overeenkomst onderbreken of verplaatsen. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de overeenkomst, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar partijen redelijkerwijs geen invloed op uit kunnen oefenen. Gedacht kan worden aan ziekte, ongevallen, brand, een pandemie, een epidemie of overheidsmaatregelen.
 2. In geval van een b2c-overeenkomst kan klant niet verplicht worden de overeenkomst te verplaatsen. De verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst worden opgeschort, zolang partijen niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Wanneer deze situatie zich voordoet, zoeken partijen samen naar een oplossing. Wanneer de situatie voortduurt zonder een passende oplossing, hebben partijen het recht om de overeenkomst te ontbinden zonder ongedaanmaking. De tot dan toe gemaakte kosten en gewerkte uren worden opeisbaar.
 3. In het geval van een b2b-overeenkomst zijn partijen gehouden de werkzaamheden te verplaatsen. De betalingsverplichting blijft in stand, tenzij dit anders is overeengekomen.
 4. Indien klant de overeenkomst wil verplaatsen wegens een pandemie of epidemie, maar de overheidsmaatregelen voortzetting van de overeenkomst, al dan niet in aangepaste vorm, niet onmogelijk maken, is Marijn Driesen gerechtigd de kosten die samengaan met de verplaatsing in rekening te brengen.

Artikel 10      Aansprakelijkheid

 1. Marijn Driesen is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.
 2. Marijn Driesen is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat onjuiste gegevens zijn doorgegeven door klant.
 3. Marijn Driesen is niet aansprakelijk voor handelingen, nalatingen en vertragingen door derden.
 4. Klant is verantwoordelijk voor het opvolgen van het gegeven advies.
 5. Marijn Driesen is niet aansprakelijk voor accounts die worden geblokkeerd wanneer advies niet wordt opgevolgd. De betaling wordt in een dergelijk geval ook niet opgeschort.
 6. Marijn Driesen is niet aansprakelijk voor de werking van software.
 7. Marijn Driesen is niet aansprakelijk voor situaties die buiten haar bereik liggen zoals hacks en verlies van data.
 8. Marijn Driesen niet aansprakelijk voor fouten in de content wanneer klant goedkeuring hebt gegeven, of klant hiervoor in de gelegenheid is gesteld maar geen gebruik van heeft gemaakt.
 9. Marijn Driesen is niet verantwoordelijk voor het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van rechten van derden. Klant bevestigt dat alle stukken die aan Marijn Driesen worden geleverd eigendom zijn van klant.
 10. Marijn Driesen is niet verantwoordelijk voor het verkrijgen van de juiste toestemming volgens de AVG en overige wettelijke vereisten waar klant aan dient te voldoen.
 11. Marijn Driesen is niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of vernietiging van de door klant aan Marijn Driesen ter beschikking gestelde materialen ten behoeve van de uitvoering van de opdracht.
 12. Marijn Driesen is niet aansprakelijk voor gevolgen van eventuele aanpassingen gemaakt door klant of derden in de door Marijn Driesen gemaakte content.
 13. In het geval dat Marijn Driesen schadevergoeding is verschuldigd aan klant voor het veroorzaken van directe schade, is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, of bij uitblijven van uitkering, het bedrag dat door Marijn Driesen aan klant in rekening is gebracht in de 2 kalendermaanden voorafgaand aan het ontstaan van de schade, tenzij redelijkheid en billijkheid anders vergt.
 14. Klant vrijwaart Marijn Driesen tegen aanspraken van derden die verband houden met de door Marijn Driesen geleverde diensten.

Artikel 11      Intellectueel eigendom

 1. De intellectuele eigendomsrechten op de door Marijn Driesen ter beschikking gestelde materialen, advies en content evenals de intellectuele eigendomsrechten op het merk, de handelsnaam en afbeeldingen van Marijn Driesen berusten bij Marijn Driesen. Het is klant uitdrukkelijk niet toegestaan om content te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen buiten de verleende licentie om, zonder voorafgaande toestemming.
 1. Klant komt een publicatierecht toe van geleverde content voor de doeleinden en media zoals vooraf overeengekomen.
 2. Klant is gerechtigd, op eigen verantwoordelijkheid, wijzigingen aan te brengen in de content.
 3. Indien in strijd wordt gehandeld met dit artikel, wordt dit aangemerkt als een inbreuk op het auteursrecht. Bij inbreuk komt Marijn Driesen een vergoeding toe ter hoogte van ten minste driemaal de door haar gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder het recht te verliezen op de vergoeding van de overige geleden schade.
 4. Marijn Driesen is gerechtigd de gemaakte content te gebruik ten behoeve van haar portfolio, tenzij hier vooraf uitdrukkelijk bezwaar tegen is gemaakt. Indien er persoonsgegevens zichtbaar zijn op de content, zal worden gewerkt met een toestemmingsformulier.

Artikel 12      Bijzondere bepalingen

Beide partijen zijn gehouden tot de geheimhouding van vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst hebben verkregen.

Artikel 13      Klachten

 1. Klant dient klachten over de geleverde diensten zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 7 kalenderdagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken. Marijn Driesen streeft ernaar binnen 7 kalenderdagen op de klacht te reageren. Voor particulieren geldt een klachttermijn van 2 kalendermaanden.
 2. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.

Artikel 13      Geschilbeslechting

 1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen doen enkel een beroep op de rechter nadat zij zich hebben ingespannen het geschil onderling te beslechten.
 3. De geschillen worden beslecht in het arrondissement waarin Marijn Driesen is gevestigd, tenzij de wet anders bepaalt.
 4. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijn, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen 12 kalendermaanden.